Studijų programos

Dokumentai


INFORMACINIŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531BX038
Studijų sritis: Informacijos ir ryšių technologijos
Studijų kryptis: Informacijos sistemos
Studijų programos rūšis ir pakopa: Koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3,5 m., ištęstinė – 4,5 m.
Studijų programos apimtis kreditais: 210 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino
Programos vykdymo kalba: lietuvių, anglų

Studijų programos paskirtis

Informacinių sistemų studijų programa skirta rengti informacinių sistemų specialistus, gebančius analizuoti įmonių ir organizacijų informacinius poreikius, kompiuterių techninės ir programinės įrangos technines charakteristikas, planuoti, projektuoti, programuoti, diegti, prižiūrėti informacines sistemas, taikyti debesų kompiuterijos, virtualizacijos, Web servisų valdymo technologijas įmonės veikloje, siekiant užtikrinti efektyvų jų veikimą įmonėje.

Studijų programos tikslas

Rengti Informacinių sistemų specialistus, gebančius analizuoti įmonių ir organizacijų informacinius poreikius, kompiuterių techninės ir programinės įrangos technines charakteristikas, planuoti, projektuoti, programuoti, diegti, prižiūrėti informacines sistemas, taikyti debesų kompiuterijos, virtualizacijos, Web servisų valdymo technologijas įmonės veikloje, siekiant užtikrinti efektyvų jų veikimą įmonėje.

Numatomi studijų programos rezultatai

Žinios ir jų taikymas 1.    Įgis bendrųjų žinių, reikalingų informatikos fundamentiniams pagrindams bei įmonių verslo aplinkai ir procesams suprasti.
2.    Žinos ir taikys matematikos ir informatikos mokslų dėsningumus ir dėsnius, reikalingus suprasti informatikos inžinerijos studijų krypties fundamentinius pagrindus.
3.    Apibūdins ir paaiškins pagrindines sąvokas, faktus, susijusius su kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių veikimu, kompiuterinių sistemų klasifikacija, architektūra, informacinių technologijų taikomaisiais sprendimais.
4.    Žinos ir taikys bendrus informacinių ir operacinių sistemų, kompiuterinių tinklų valdymo, debesų kompiuterijos ir virtualizacijos principus.
5.    Žinos ir taikys norminius teisinius aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų veiklas, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, darbo saugos klausimus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus 6.    Gebės rasti, apdoroti ir analizuoti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
7.    Taikys įvairius tyrimų metodus, sprendžiant su informacijos sistemomis susijusias problemas, apdoros tyrimų rezultatus, pateiks šių rezultatų praktines išvadas, pagrindžiant įmonių ir organizacijų informacijos sistemų modernizavimo sprendimus.
Specialieji gebėjimai 8.    Atsižvelgiant į technines ir funkcines galimybes ir įmonių poreikius analizuos šiuolaikines informacines technologijas ir sistemas, vertins jų charakteristikas, parengs informacijos sistemos techninę specifikaciją, gebės ekonomiškai ją pagrįsti.
9.    Gebės konfigūruoti ir administruoti informacinių sistemų Web servisus, projektuoti ir programuoti kompiuterinius žaidimus, dinamines svetaines, portalus, programėles išmaniesiems įrenginiams.
10. Programuos, projektuos ir kurs informacines sistemas, realizuojančias vartotojo sąsajos, veiklos logikos ir duomenų bazių komponentus, taikant sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas ir įrankius.
11.    Gebės diegti, derinti, prižiūrėti informacijos sistemas, jų techninę ir sisteminę programinę įrangą, administruoti duomenų bazes, taikyti duomenų ir informacinių technologijų infrastruktūros saugos priemones.
12.    Gebės planuoti ir valdyti informacinių sistemų kūrimo, diegimo ir administravimo projektus naudojant skirtingas projektų valdymo metodikas, įvairius komandinio darbo organizavimo būdus.
Socialiniai gebėjimai 13.    Dirbti komandoje, komunikuoti su kolegomis, potencialiais programinės įrangos užsakovais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, pristatyti informatikos srities problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
Asmeniniai gebėjimai 14.    Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Baigę studijas asmenys galės dirbti informacijos sistemų kūrimo ar priežiūros srityse: programuoti, diegti, prižiūrėti informacines sistemas ir duomenų bazes, taikyti debesų kompiuterijos, virtualizacijos, Web servisų valdymo technologijas įmonės veikloje. Potencialiais IS studijų programos absolventų darbdaviais yra visos įmonės ir organizacijos, kurios savo veikloje naudoja informacijos sistemas. Studijų metu įgytos žinios ir gebėjimai leis šios studijų programos absolventams įsidarbinti įmonėse ir organizacijose, atliekančiose informacijos sistemų projektavimo, programavimo ir testavimo darbus, vykdančiose kitų įstaigų informacijos sistemų priežiūrą.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 12 ECTS kreditų.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Rasa Balynienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×