Studijų programos

Dokumentai


ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX120
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L02 Vadyba
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais:  Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius žinias apie įmonės vadybą ir vystymą taikyti profesinėje veikloje, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, analizuoti bei spręsti teorines ir praktines įmonės administravimo problemas, būti pasirengusius nuolat tobulėti, mokantis visą gyvenimą.

Studijų programos tikslas

Suteikti galimybę studentams įgyti žinių apie įmonės vadybą ir vystymą bei įgūdžių, leidžiančių konstruktyviai taikyti šias žinias profesinėje veikloje, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, analizuoti bei spręsti teorines ir praktines įmonės administravimo problemas, būti pasirengus nuolat tobulėti, mokantis visą gyvenimą.

Numatomi studijų programos rezultatai

Žinios ir jų taikymas 1. Išmanyti ir suprasti pagrindines vadybos ir administravimo teorijas, funkcijas bei principus, ir gebėti juos taikyti administravimo procesams planuoti, organizuoti, valdyti ir tobulinti, analizuojant išorinę ir vidinę įmonės aplinką.
2. Išmanyti finansinės apskaitos, rinkodaros, žmonių išteklių vadybos, procesų valdymo pagrindus, gebėti  juos taikyti praktinėje veikloje; suprasti ir taikyti socialinės atsakomybės ir etikos principus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus 3. Vykdyti taikomuosius empirinius tyrimus: taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, formuluoti išvadas, teikti rekomendacijas ir sukauptą informaciją panaudoti įmonės administravimo problemoms spręsti.
Specialieji gebėjimai 4. Rinkti, struktūruoti ir analizuoti įmonės veiklos duomenis, juos vertinti ir  teikti siūlymus veiklos tobulinimo klausimais.
5. Valdyti informaciją, dokumentus, naudojantis pažangiomis technologijomis ir  informacinėmis sistemomis, administruoti  įmonės veiklos procesus.
6. Suvokti įmonės veiklos įtaką visuomenei ir aplinkai,  priimti socialiai atsakingus sprendimus, laikantis  profesinės etikos principų.
Socialiniai gebėjimai 7. Bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais ir grupių atstovais, dirbti individualiai bei komandoje daugiakultūrėje darbo aplinkoje.
8. Sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje.
 Asmeniniai gebėjimai 9. Komunikuoti raštu ir žodžiu, analitiškai mąstyti, suprasti save visuomeniniame kontekste, nuolat mokytis ir tobulėti profesinės veiklos srityje.

Karjeros galimybės

Baigę studijas ir įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti įvairių vadybos sričių specialistais pramonės, prekybos, paslaugų įmonėse ar viešajame sektoriuje.

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 9 ECTS kreditų.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Palmira Rodžienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×