Studijų programos

Dokumentai


ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX120
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L02 Vadyba
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais:  Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Studijų programa skirta rengti administravimo specialistus, gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės (padalinio) administravimo procesus, valdyti informacijos srautus ir dokumentų sistemas, rengti dokumentus, priimti sprendimus organizuojant personalo bei projektų administravimo veiklas, reprezentuoti savo įmonę, nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti, apibendrinti veiklos rezultatus.

Studijų programos tikslas

Rengti kvalifikuotus administratorius, gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės (padalinio) administravimo procesus, spręsti problemas ir priimti pagrįstus sprendimus, vykdant administravimo veiklas, nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti, apibendrinti veiklos rezultatus.

Numatomi studijų programos rezultatai

Žinios ir jų taikymas 1. Žinos ir gebės taikyti administravimo metodus ir principus, įmonės (padalinio) veiklą reglamentuojančius teisės aktus,  esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus, reikalingus administravimo veiklos problemoms spręsti.  
Gebėjimai vykdyti tyrimus 2. Gebės rinkti, apdoroti, sisteminti, analizuoti  duomenis, veiklos rezultatus ir informaciją, atlikti taikomuosius tyrimus, sprendžiant įmonės (padalinio) veiklos problemas.
Specialieji gebėjimai 3. Gebės planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės (padalinio) darbą, valdys informaciją ir dokumentus, naudodamiesi biuro technika, informacinėmis sistemomis ir technologijomis.
4. Gebės administruoti personalo valdymo veiklas, pasirinkdami žmogiškųjų išteklių valdymo metodus ir priemones, taikydami nacionalinius bei ES teisės aktus.
5. Spręs projektų valdymo problemas, susijusias su projektų inicijavimu, planavimu, įgyvendinimu, kontrole ir stebėsena.
6. Reprezentuos įmonę, palaikys viešuosius ryšius, vadovaudamiesi etikos normomis ir etiketo reikalavimais.
Socialiniai gebėjimai    7. Derins asmeninius ir įmonės interesus, vykdydami profesinės veiklos funkcijas vietinėje, tarptautinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, aktyviai komunikuos ir bendradarbiaus gimtąja ir užsienio kalbomis, dirbs komandoje, vadovausis profesinės etikos principais ir moralės normomis.
 Asmeniniai gebėjimai 8. Savarankiškai mokysis profesinės veiklos srityje, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikys įmonės vertybines nuostatas, užtikrindami asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Baigę studijas ir įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti personalo skyriaus specialistais, įmonės padalinio administratoriais, dokumentų ir informacijos valdymo,  ryšių su visuomene specialistais, renginių organizatoriais, vadybininkais.

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 12 ECTS kreditų.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Neringa Draugelienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×