Studijų programos

Dokumentai


FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX112
Studijų sritis: Socialiniai mokslai
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L03 Finansai
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki 2019-06-30

 Studijų programos paskirtis

Finansų studijų programa skirta rengti finansininkus, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti, planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus r teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą.

 Studijų programos tikslas

Suteikti žinių ir išugdyti gebėjimų reikalingų dirbti finansų sistemos procesų stebėjimo ir vertinimo, finansinės veiklos analizės, finansinių sprendimų priėmimo, finansinių procesų valdymo, buhalterinės apskaitos, ūkinių procesų apskaitos kontrolės veiklos srityse. Įgalinti ir užtikrinti, kad šios studijų programos studentai mokės naudotis informaciniais šaltiniais, atrinkti tikslinę informaciją, ją klasifikuoti ir analizuoti, nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti ir apibendrinti veiklos rezultatus.

 Numatomi studijų programos rezultatai

1. Kaupti, analizuoti ir vertinti finansų sistemos informaciją, taikyti rinkotyros ir kitus tyrimo metodus, leidžiančius pažinti organizacijų ir (arba) verslo aplinką ir joje vykstančius procesus.
2. Analizuoti finansų sistemos sandarą, jos veiklos ypatumus, teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą, taikant fundamentines finansų žinias.
3. Teikti analizės rezultatus finansiniams sprendimams priimti, išryškinti tobulinimo būdus, analizuojant finansinių, statistinių ir mokestinių ataskaitų duomenis, ūkio subjektų finansinę veiklą.
4. Vertinti organizacijos finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą ir investicinių sprendimų tikslingumą, valdyti, kontroliuoti pinigų srautus, sudaryti jų ataskaitas.
5. Rengti įmonės veiklos atskaitomybės dokumentus, atlikti ūkio subjekto finansinę analizę, taikant finansinės analizės metodus ir būdus.
6. Rengti ūkio subjektų finansinius planus, užtikrinti jų įgyvendinimą bei tinkamą organizacijos finansų valdymo sistemos funkcionavimą.
7. Kurti finansinės veiklos kokybės užtikrinimo sistemą, atlikti kokybės priežiūros procedūras, kontroliuoti finansinių sprendimų vykdymą bei taikyti audito procedūras.
8. Naudoti informacinių technologijų, sistemų, duomenų bazių, informacijos tinklų bei taikomųjų programų teikiamas galimybes, gebėti taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus finansinėms problemoms spręsti, rengiant įvairias veiklos ataskaitas, kontroliuojant finansinius procesus.
9. Taikyti komunikacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėse bei komandose įgūdžius, kuriuos sudaro tiek rašytinis, tiek žodinis bendravimas taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.

 Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti įmonių, organizacijų, finansų institucijų, viešųjų finansų bei buhalterinės apskaitos tarnybose ar padaliniuose, mokesčių inspekcijoje ir kitose srityse.

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

 Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 9 ECTS kreditai.

 Studijų programos koordinatorė
Lekt. Rita Briedytė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×