Studijų programos

Dokumentai


BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX001
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L04 Apskaita
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais:  Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta rengti buhalterinės apskaitos specialistus, gebančius tvarkyti įmonės/įstaigos buhalterinę apskaitą, vykdyti ūkinių procesų apskaitos kontrolę, analizuoti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir rengti ūkio subjekto biudžetus.

Studijų programos tikslas

Suteikti žinių ir išugdyti gebėjimų reikalingų ūkio subjekto buhalterinės apskaitos tvarkymo, ūkinių procesų apskaitos kontrolės, finansinės būklės, veiklos rezultatų analizės ir ūkio subjekto biudžetų rengimo veiklos srityse. Įgalinti ir užtikrinti, kad šios studijų programos studentai mokės naudotis informaciniais šaltiniais, atrinkti tikslinę informaciją, ją klasifikuoti sisteminti, kaupti ir analizuoti, apibendrinti veiklos rezultatus. Nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti.

Numatomi studijų programos rezultatai

1. Identifikuoti ir klasifikuoti apskaitos informaciją, analizuoti ir praktiškai taikyti įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius ūkio subjekto veiklą, apskaitą ir mokesčius, rinkotyros ir kitus tyrimo metodus, leidžiančius pažinti organizacijų ir (arba) verslo aplinką/as ir jose (bei aplinkose) vykstančius procesus.
2. Rengti ūkio subjekto biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą, kaupti ir sisteminti biudžeto vykdymo duomenis.
3. Parinkti, taikyti ir vykdyti ūkinių procesų įforminimo ir atsiskaitymo kontrolę, organizuojant ūkio subjekto apskaitos procesus.
4. Taikyti finansinę veiklą apibūdinančius rodiklius, atlikti jų analizę, vertinti ūkio subjekto finansinės būklės bei veiklos rezultatus, siūlyti priemones veiklos veiksmingumui didinti.
5. Formuoti ir vertinti ūkio subjekto apskaitos politiką, planuoti ir organizuoti apskaitos tarnybos darbą.
6. Tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, įgyvendinti apskaitos politiką, įvertinant apskaitos politikos formavimo ir organizavimo ypatumus skirtingos veiklos įmonėse, rengti finansinę, mokestinę, statistinę ir kt. atskaitomybes.
7. Kontroliuoti apskaitos politikos nuostatų taikymą, užtikrinti veiksmingą apskaitos politikos vykdymą.
8. Naudoti informacinių technologijų sistemų, duomenų bazių, informacijos tinklų bei taikomųjų programų teikiamas galimybes, gebėti taikyti ir naudoti skirtingas kompiuterines apskaitos programas formuojant ir tvarkant apskaitos duomenų informacinę bazę ir rengiant finansines, mokestines ir kt. ataskaitas.
9. Taikyti komunikacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėse bei komandose įgūdžius, kuriuos sudaro tiek rašytinis, tiek žodinis bendravimas taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmones ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 9 ECTS kreditai.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Neringa Draugelienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×