Studijų programos

Dokumentai


BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531LX001
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Verslo ir viešoji vadyba, L04 Apskaita
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais:  Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  Verslo vadybos profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta rengti buhalterinės apskaitos specialistus,  gebančius tvarkyti subjektų apskaitą, parengti finansines, statistines ir kitas ataskaitas, deklaruoti mokesčius, analizuoti subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus, formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką.

Studijų programos tikslas

Rengti buhalterinės apskaitos specialistą, gebantį formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, planuoti, organizuoti ir vykdyti veiklas apskaitos srityje, tinkamai taikant apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

Numatomi studijų programos rezultatai

1. Geba apibūdinti apskaitos srities profesinę veiklą ir nustatyti finansinės, valdymo apskaitos, mokesčių, audito srities problemas.
2. Išmano bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų, teisės, audito, informacinių sistemų ir apskaitos mokslų principus, taiko apskaitos, analizės ir vertinimo metodus praktinėje veikloje.
3. Naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, geba rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, subjektų arba finansinės informacijos vartotojų sprendimams priimti, taikant tinkamus tyrimo metodus.
4. Tinkamai taiko reglamentuojančius teisės aktus, tvarkydamas nacionalinių ir tarptautinių subjektų apskaitą.
5. Naudojantis specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis geba tvarkyti subjektų apskaitą, parengti finansines, statistines ir kitas ataskaitas, deklaruoti mokesčius.
6. Geba analizuoti subjekto duomenis, vertinant finansinę būklę ir veiklos rezultatus, pinigų srautus ir teikia siūlymus valdymo, finansavimo ir biudžeto rengimo klausimais.
7. Geba formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką bei tinkamai parinkti apskaitos metodus ir taikyti konkrečiam verslo ar viešojo sektoriaus subjektui.
8. Derinti asmeninius ir įmonės interesus, vykdant profesinės veiklos funkcijas vietinėje, tarptautinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, aktyviai komunikuoti ir bendradarbiauti gimtąja ir užsienio kalbomis, dirbti komandoje, vadovautis profesinės etikos principais ir moralės normomis.
9. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmones ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 9 ECTS kreditai.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Neringa Draugelienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×