Studijų programos

Dokumentai


BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531GX001
Studijų sritis: Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis ir šaka: Slauga ir akušerija
Studijų programos rūšis ir pakopa: Aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3,5 metų
Studijų programos apimtis kreditais: 210 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino

Studijų programos paskirtis

Bendrosios praktikos slaugos studijų programa skirta rengti bendrosios praktikos slaugytojus, turinčius pakankamą supratimą apie sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną, taip pat ryšį tarp asmens sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės aplinkos, gebančius įgytas žinias ir įgūdžius taikyti tenkinant paciento slaugos reikalavimus, laikantis etikos ir bendrųjų sveikatos priežiūros bei slaugos principų.

Studijų programos tikslai

Parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį įvairių lygių asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose, sanatorijose ir ligonio namuose (integralioji slauga) visuose slaugos proceso etapuose slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę, demonstruoti kritinį mąstymą, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, gebėjimą dirbti komandoje, holistinį požiūrį, mokslu pagrįstą praktinę veiklą.

Numatomi studijų programos rezultatai

Studentas baigęs studijų programą:

 1. Žino nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas.
 2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos nuostatas slaugos praktikoje, konsultuoja profesinės kompetencijos ribose.
 3. Taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, sistemiškai vertindamas asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą bei  priimdamas sprendimus slaugos praktikoje.
 4. Geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti, pristatyti tyrimų rezultatus ir juos taikyti slaugos problemoms spręsti.
 5. Geba vertinti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius, planuoti slaugą.
 6. Geba atlikti ir vertinti slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrįsti sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.
 7. Geba parengti pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms.
 8. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
 9. Geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, pagal sveikatos mokymosi poreikius konsultuoti.
 10. Geba taikyti slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.
 11. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų artimaisiais, sprendžiant asmens sveikatos problemas, dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą.
 12. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.
 13. Geba kritiškai vertinti slaugos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį slaugos praktikos situacijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant atsakomybę.
 14. Geba rinkti ir sisteminti su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija, taikyti mokymosi strategijas, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti įvairių lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ambulatorijose, poliklinikose, slaugos ligoninėse, sanatorijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, šeimos sveikatos klinikose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, priklausomybių centruose, karo tarnybose.

AK studentai gavę diplomą galės tęsti studijas Vilniaus universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Klaipėdos universitete, Lietuvos edukologijos universitete arba užsienio aukštosiose mokyklose. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami išlaikius kvalifikacinį baigiamąjį egzaminą ir viešai ginant baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Kvalifikacinio baigiamojo egzamino apimtis 3 ECTS kreditai, o baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriami 6 ECTS kreditai.

Studijų programos koordinatorius
Lekt. Daiva Aleksandravičienė 

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×