Paskolos

Įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė 2009-05-27 nutarimu Nr. 480 patvirtino naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą. Pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą, studentams teikiamos:

Valstybės paskolos (iš valstybės lėšų);
Valstybės remiamos paskolos (iš kredito įstaigų lėšų).

Teisę gauti valstybės paskolą studijų įmokai mokėti (520 Lt, studentams, įstojusiems iki 2009 m.), turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką (520 Lt). Valstybės paskola studijų įmokai mokėti teikiama 2 kartus per metus, pavasario ir rudens semestre.
Šios paskolos prašymai – anketos pateikiamos ir sutartys pasirašomos Valstybiniame mokslo ir studijų fonde. Fondas lėšas perveda į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą.

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:
• paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);
• paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos (šiuo metu BSI yra 130 Lt.) 50 dydžių (6500 Lt);
• paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 BSI dyžių (7800 Lt).

Valstybės remiama paskola studijų kainai sumokėti pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Antroji paskolos dalis studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo kredito įstaigai, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų pavasario semestro pabaigos.

Valstybės remiama paskola gyvenimo išlaidoms pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 d.

Valstybės remiama paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą.

Valstybės remiamos paskolos studijų kainai ir gyvenimo išlaidoms teikiamos kasmet, rudens semestre, vieniems studijų metams.

Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis teikiamos rudens ir pavasario semestruose.

Studentai, norintys gauti valstybės arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir ją pateikti Fondui.

Detalesnė informacija:

Valstybinis studijų fondas
Eugenija Lipinskienė, paskolų sk. vedėja tel. 8(5) 2647155, el. paštas genute.lipinskiene@vsf.lt
Eglė Drungilaitė, paskolų sk. specialistė, tel. 8(5) 2553375, el. paštas egle.drungilaite@vsf.lt

http://www.vsf.lt

Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarka
Paskolų teikimo studentams nuostatai