Stipendijos

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją, užsiregistruoja Fondo interneto tinklapyje ir elektroniniu būdu pildo paraišką du kartus per metus:

rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.
Paraišką, kurią studentas pildo Fondo interneto tinklapyje, atsispausdinti ir popierinės paraiškos į fondą pristatyti nereikia. Paraiškos forma greitu laiku bus patalpinta Valstybinio studijų fondo tinklapyje.
Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:
1) yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;

2) turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

3) yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją pagal 1-ą ir 2-ą kriterijus, dokumentų, patvirtinančių minėtus kriterijus, pateikti neturi, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo Fondas.
Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją pagal 3-ią kriterijų, privalo pateikti iki paraiškų pateikimo termino pabaigos dokumentus Fondui (dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo nutarimo kopija apie paskirtą globą).

Socialinė stipendija skiriama vienam semestrui, jos dydis – 3 BSI (114 Eur) per mėnesį.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

• neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį**;
• laikinai sustabdę studijas arba esantys akademinėse atostogose;
• turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Detalesnė informacija teikiama:

Valstybinis studijų fondas
Viktorija Vigėlienė, vyriausioji specialistė tel. 2647 153
Valstybinio studijų fondo interneto svetainė http://www.vsf.lt/socialines-stipendijos
Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas


SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS IR KITOS IŠMOKOS

Skatinamosios stipendijos ir kitos išmokos studentams skiriamos vadovaujantis Alytaus kolegijos stipendijų ir išmokų skyrimo nuostatais

Stundetams gali būti skiriamos:
1. Skatinamoji stipendija
2. Našlaičio stipendija
3. Mobilumo stipendija
4. Vienkartinė socialinė išmoka
5. Premija