Apie fakultetą

Dekanas
GINTAUTAS STONYS
Studentų g. 17, 201 kabinetas
mob. tel. +370 619 35 711
el. p. gintautas.stonys@akolegija.lt

APIE FAKULTETĄ

Vadovaujantis Alytaus kolegijos Tarybos protokoliniu sprendimu Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas nuo 2021 m. kovo 1 d. tapo Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultetas.  Studijuojantiems sudarytos sąlygos pagal pasirinktą studijų programą įgyti profesijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, skiriant didelį dėmesį dėstytojų personalo kompetencijos tobulinimui, studijų kokybės lygio užtikrinimui bei studentų praktiniam mokymui, jų savarankiškų studijų organizavimui, tarptautinių studijų organizavimui.

Fakulteto dėstytojų kolektyvas, pasitelkęs studentų atstovybės narius bei įmonių atstovus, atsižvelgdamas į šalies ir Pietų Lietuvos regiono vystymosi perspektyvas kuria naujas, koreguoja realizuojamas studijų bei studijuojamų dalykų programas, vadovauja studentų atliekamiems realų pritaikomumą turintiems baigiamiesiems darbams. Studijų programose studijų dalykai ir jų turinys parenkami ir suderinami taip, kad teorinės ir praktinės žinios, supratimas ir suformuoti gebėjimai garantuotų studijų programos tikslus ir rezultatus. Gerinama studijų eiga, taikomi inovatyvūs mokymo metodai. Studijų programų realizavimo procese orientuojamasi į studentą, siekiant užtikrinti jo asmenybės ugdymo bei profesinių kompetencijų įgijimo kokybę.

Studentai skatinami savanoriškai dalyvauti įvairiose akcijose, rengti projektus, organizuoti nacionalinius ir tarptautinius renginius.

Parengti kvalifikuoti specialistai gebės sėkmingai integruotis į įstaigas ir įmones, jose vykdomą veiklą, savarankiškai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis bei tenkinti Lietuvos bei tarptautinės rinkos poreikius.

Fakultete realizuojamos šios studijų programos:

SLAUGOS IR AKUŠERIJOS  KRYPTIS
► bendrosios praktikos slauga
► kineziterapija

VERSLO STUDIJŲ KRYPTIS
► transporto ir logistikos verslas

MAISTO TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ KRYPTIS
► maisto produktų technologija

TRANSPORTO INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIS
► automobilių transporto inžinerija

STATYBŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIS
► statinių inžinerinės sistemos

FAKULTETO STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Rengti Lietuvos ūkiui – smulkaus ir vidutinio verslo sektoriui – kvalifikuotus profesijos specialistus.
 • Tenkinti įstaigų ir įmonių poreikius, atliekant rinkos tyrimus ir baigiamuosius darbus pagal jų užsakymus.

Pagrindinės veiklos kryptys

 • Paklausių darbo rinkoje studijų programų bei specializacijų realizavimas.
 • Vidinės studijų kokybės užtikrinimas.
 • Personalo kompetencijų plėtra.
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant studijas, rengiant konferencijas, seminarus, metodinę medžiagą ir tobulinant studijų programas.
 • Studentų praktinių įgūdžių tobulinimas organizuojant gamybines, profesines veiklos praktikas įmonėse.
 • Studentų savarankiškų studijų realizavimas.
 • Mokslinio tiriamojo, taikomojo darbo elementų taikymas studijų procese.
 • Tarptautinis bendradarbiavimas dvišalių sutarčių pagrindu.
 • Tarptautinių studijų organizavimas.

KATEDROS
Sveikatos mokslų  ir technologijų katedra
Inžinerijos katedra