Tarptautinių studijų centras

Centro misija – pritraukti užsienio šalių piliečius, norinčius studijuoti Alytaus kolegijoje ir įgyti aukštojo profesijos bakalauro diplomą; plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą; skatinti kolegijos dėstytojų ir studentų dalyvavimą bendruose su užsienio šalių partneriais projektuose.

Integruojantis į Europos aukštojo mokslo erdvę Alytaus kolegija vis aktyviau įsitraukia į Europos aukštųjų mokyklų tarptautinio bendradarbiavimo tinklų veiklą, kurių pagrindinės veiklos kryptys yra moksliniai tyrimai, bendrų studijų programų organizavimas, studentų ir akademinio personalo mainai.
Skatinant aukštojo mokslo tarptautiškumą bei prieinamumą Alytaus kolegijoje 2010 m. įkurtas Tarptautinių studijų centras. Tarptautinių studijų centras kartu su kitais struktūriniais padaliniais rengia tarptautinių studijų programas, teikia informaciją užsienio šalių piliečiams, besidomintiems galimybėmis studijuoti kolegijoje, bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis dėl vizų ir leidimo gyventi išdavimo, dėl diplomų legalizavimo ir vertinimo, konsultuoja ir tarpininkauja užsienio šalių studentams sprendžiant jų su studijų procesu, apgyvendinimu, laisvalaikiu susijusias problemas, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, renginiuose, studentų kontaktų mugėse bei parodose.

Tarptautinių studijų centras įgyvendina šiuos uždavinius:

– kaupia ir analizuoja informaciją apie studijų tarptautiškumo tendencijas Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, siūlo priemones Centro teikiamų paslaugų kokybei gerinti;
– teikia informaciją apie profesijos bakalauro studijas užsieniečiams, besidomintiems galimybėmis studijuoti kolegijoje;
– skleidžia informaciją ir reklaminę medžiagą užsienio kalbomis pristatant studijų programas tikslinėms auditorijoms: partnerių kolegijų ir universitetų užsienyje atitinkamoms tarnyboms, Lietuvos ambasadoms užsienyje, užsienio šalių ambasadoms Lietuvoje, Lietuvos kultūros atstovybėms, tikslinių šalių Tarptautinių studijų centrams, agentūroms, mokslo ir švietimo ministerijoms ir pan.;
– rengia ir teikia informaciją užsieniečiams apie stojimo sąlygas ir reikalavimus AK tinklapyje;
– dalyvauja tarptautinėse studijų mugėse, dvišaliuose ar daugiašaliuose susitikimuose su užsienio šalių kolegijų ir universitetų atstovais, pagal kompetenciją atstovauja kolegiją vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
– teikia informaciją interesantams apie teisinius reikalavimus dėl diplomų legalizavimo, vertinimo, vizų išdavimo ir laikino leidimo apsigyventi Lietuvoje, bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis;
– rengia sutartis su atvykstančiais studijuoti, nukreipia stojančiųjų dokumentus į Priėmimo komisiją;
– organizuoja ir koordinuoja užsienio piliečių, atvykstančių studijuoti į kolegiją ne pagal mainų programas, studijų procesą;
– konsultuoja, tarpininkauja, užsienio šalių studentams sprendžiant jų su studijų procesu, apgyvendinimu, laisvalaikiu susijusias problemas;
– dalyvauja tarptautinių studijų organizavimo informaciniuose bei mokomuosiuose seminaruose ir skleidžia informaciją apie juos.