Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Asmuo atleidžiamas nuo kainos grąžinimo, kai:

  • studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir neprasidėjus naujam studijų semestrui raštu praneša aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
  • teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti neįgaliais ir pateikia fondui tai patvirtinančią pažymą;
  • kurie rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje ir raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
  • kuriems sesija buvo pratęsta ir studijų semestrą jie baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
  • kurie buvo išvykę dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
  • kurie buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
  • miršta.

Asmenys į valstybės biudžetą turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

  • 30 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems pagal pirmosios studijų pakopos programas;
  • 50 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems pagal antrosios studijų pakopos programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti;
  • 70 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems trečiojoje studijų pakopoje (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Apie studijų nutraukimą.

Pradėdami studijuoti Jūs pasirašote teisinį dokumentą – studijų sutartį. Ją nutraukti taip pat reikia oficialiu būdu. Net jeigu Jūs pasirašę studijų sutartį nenueisite nei į vieną paskaitą ir nepasirodysite nei viename egzamine, tai nereikš, kad Jūs savo noru nutraukėte studijas. Semestro pabaigoje aukštoji mokykla pašalins Jus už nepažangumą.

Nutraukti studijas savo noru reiškia: įteikti aukštajai mokyklai savo pasirašytą prašymą. Rekomenduojame: iš aukštosios mokyklos pareikalauti Jūsų prašymo kopijos, kurioje būtų užfiksuotas prašymo gavimo faktas ir data.

Daugiau informacijos galite rasti: