2009m

AK MOKSLO TIRIAMOJI VEIKLA 2009 metai

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose
1. PETRAUSKIENĖ, Rūta, TARGAMADZĖ, Aleksandras, RUBLIAUSKAS, Dalius. Influence of Technologies on Quality of Distance Learning // Electronics and Electrical Engineering. Materials of the Conference. Kaunas: Technologija, 2009. ISSN 1392-1215 2010. No. 6(102) p. 131–134. [ISI Web of Science].
Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose
1. RUMINAITĖ, Rasa, ŠILEIKA, Antanas Sigitas, LUKIANAS, Antanas. Analysis of pollution of the Mūša catchment with total nitrogen. Ekologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. Vol. 55, no.2 (2009), p. 112–120.
2. LUKIANAS, Antanas, RUMINAITĖ, Rasa. Periodiškai šlapių žemių sausinimo drenažu įtaka upių nuotėkiui. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 17, no. 4 (2009), p. 226-235.
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
1. PETRAUSKIENĖ, Rūta, TARGAMADZĖ, Aleksandras. Educational barriers in distance learning // Innovation and Creativity in e-Learning, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]: international conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. 1–8.
2. ČIŽINAUSKIENĖ, Liuda Neringa, JESKEVIČIENĖ Eglė. Kultūriniai renginiai kaip kultūrinės politikos sklaida visuomenėje. Jaunųjų mokslininkų darbai. Recenzuotas straipsnis mokslo žurnale, (20-27 psl.), NR. 4 (25) ISSN 1648-8776, Šiaulių universitetas.
3. RADLINSKAITĖ, Rozalija, ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva, PEČIŪRIENĖ, Aleksandra, Students Independent Work in Higher Non-university Education. Outi Kallioinen (ed.) Learning By Developing – New Ways To Learn 2009 Conference Proceedings ISSN 1796-7325, ISBN 978-951-799-150-6, Vantaa, Suomija.
4. RUMINAITĖ, Rasa. Azoto kaitos tendencijos Kulpės ir Daugyvenės upių baseinuose. Jaunimas siekia pažangos – 2009. Youth seeks progress – 2009: doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Lietuvos žemės ūkio universiteto doktorantų korporacija „Kolegos“. LŽŪU: Akademija. ISSN 1822-2331. 2009, Nr. 3, p. 147-151.
5. RUMINAITĖ, Rasa, LUKIANAS, Antanas. Vandens taršos ir nuotėkio kaita Tatulos upės baseine. Aplinkos apsaugos inžinerija: 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“: straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika 2009. p. [1-4].
6. VITIENĖ, Nijolė, MIČIULIENĖ, Nijolė. Garsinių žinučių produkcija, kaip kokybinio poveikio veiksnys kalbų mokymui/si: Alytaus kolegijos atvejis (119 p.). Leidinys: Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje. ISSN 2029-1280, Panevėžio kolegija, 2009.
7. PEČIŪRIENĖ, Aleksandra. Comparative Assesment of Turkish and European Budgetary processes/ Editor Ercan Sancak// Ankara: – Gazi Kitabevi Ltd., 2009. -287 p. ISBN 978-605-5804-62-6. Türk ve ab Bütçelendirme Süreçlerinin Karşilaştirmali Değerlendirilmesi/ Editör Ercan Sancak// Ankara: – Gazi Kitabevi Ltd., 2009. -497 p. ISBN 978-605-5804-61-9.
8. JABLONSKAS, Marius, BRAZIONIENĖ, Ingrida, ABRAMAVIČIENĖ, Danutė. Innovations of warehouse logistics process management. Students on their way to science: selection of theses for an international students’ research conference. 2009, 47 psl. ISSN 1691-5623.
9. RADLINSKAITĖ, Rozalija, ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva. Improvement of Education Quality at Alytus College by Analysing Students‘ Opinions of Educational Tools in the Area of Social Sciences. Outi Kallioinen (ed.) Learning By Developing – New Ways To Learn. ISSN 1796-7325, ISBN 978-951-799-162-9, Vantaa, Suomija.
10. MILIUS, Romaldas, MALINAUSKAS, Evaldas. Benzinu ir suskystintomis dujomis dirbančių variklių ekologinių parametrų pokytis. Students on their way to science: selection of theses for an international students’ research conference. 2009, 16 psl. ISSN 1691-5623.
11. PEČIŪRIENĖ, Aleksandra. Functioning of the Lithuanian Republic National Budget within the European Union Membership// Comperative Assesment of Turkish and European Budgetary Processes: Materials of the International Symposium. Ankara: Oz Baran Ofset Matbaacilik, 2009. 209-222 psl.
12. ALEKSONIS, Mantas, RAKAUSKIENĖ, Birutė. Expansion of studying motivation using paperless stands in physics laboratory. Students on their way to science: selection of theses for an international students’ research conference. 2009, 35 psl. ISSN 1691-5623.
13. PEČIŪRIENĖ, Aleksandra, RADLINSKAITĖ Rozalija, ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva. Savarankiškas darbas rengiant diplomuotus specialistus besikeičiančiam verslui. Respublikos mokslinės-praktinės konferencijos „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje“, pranešimų medžiaga. Alytaus kolegija, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA. Vilnius: UAB CIKLONAS, 2009, p. 76–82. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).
14. BUDRIENĖ, Milda. Baigiamosios nuostatos. Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje: II-ji mokslinė praktinė konferencija. Alytaus kolegija, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA. Vilnius: UAB CIKLONAS, 2009, p. 90 – 91. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).
Pranešimai, publikuoti konferencijų leidiniuose
1. ŠPUKIENĖ, Regina, ŠPUKAITĖ, Kristina, URBONIENĖ, Laima. Darbuotojų požiūrio į socialinę atsakomybę tyrimas Alytaus įmonėse. Respublikos mokslinės-praktinės konferencijos „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje“ pranešimų medžiaga. Alytaus kolegija, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA. Vilnius: UAB CIKLONAS, 2009, p. 21 – 28. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).
2. PAIČIENĖ, Kristina, ČEPULIENĖ, Aurelija, JAKUBAVIČIŪTĖ, Kristina. Daugialypės terpės naudojimas nuotolinėse studijose. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2009, 53–58 psl. ISBN 978-609-8020-04-5.
3. RIMKIENĖ, Dainora. Medžiagų mokslo studijų kokybės stiprinimas, taikant inovatyvias technologijas. Šiuolaikinės technologijos 2009; teorija, praktika, inovacijos: mokslinės praktinės konferencijos tezių rinkinys. 2009, 65-67 psl. ISBN 978-609-8020-04-5.
4. GRIŠKĖNIENĖ, Edita, STRAVINSKIENĖ Aušra, PACKEVIČIENĖ, Edita, BRUZGELEVIČIUS, Egidijus. „Alytaus kolegijos studentų profesinių kompetencijų ugdymas dalyvaujant projektuose. Respublikinė konferencija „Verta studijuoti“. 2009, Nr. 5, p. 155-162. Kooperacijos kolegija 2010. Šiaulių kolegijos leidybos centras, ISSN 1822-3648.
5. PATACKAITĖ, Jūratė. Medicinos darbuotojų ir jų pacientų interesų derinimas sveikatos priežiūros įstaigose. Studijos besikeičiančioje aplinkoje: Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA. Vilnius: UAB CIKLONAS, 2009, p. 91. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).
6. KLIUKINSKIENĖ, Aida, RODŽIENĖ, Palmira. Kalbinių kompetencijų atspindys būsimųjų įstaigų ir įmonių administratorių baigiamuosiuose darbuose. Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje. II mokslinė-praktinė konferencija. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA. Vilnius: UAB CIKLONAS, 2009, p. 87 – 90. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).
7. ČIŽINAUSKIENĖ, Liuda Neringa. Postmodernių vertybių suvokimas: studentų požiūris. Publikuotas. Respublikinės studentų konferencijos „Kaita ir pastovumas šiandienos visuomenėje“ straipsnių rinkinyje. 2009.
8. GRIŠKĖNIENĖ, Edita, KANKEVIČIENĖ, Lina, STRAVINSKIENĖ, Aušra, VALATKEVIČIŪTĖ, Vilija. Virtualių mokymo/si terpių ir sistemų taikymas Alytaus kolegijoje. Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos“. ISBN 978-609-8020-04-5.
9. KLIUKINSKIENĖ, Aida, RODŽIENĖ, Palmyra. Kalbos problemos Alytaus miesto įmonių, kurių veikla susijusi su IT, tinklalapiuose. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos“. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija. Alytaus kolegija, 2009, p.53-58. ISBN 978-609-8020-04-5.
10. RAKAUSKIENĖ, Birutė, PAIČIENĖ, Kristina. Informacinių technologijų integravimas didinant studentų motyvaciją mokantis fizikos. VII mokslinė-praktinė konferencija Alytaus kolegijoje „Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos“, Alytaus kolegija, 2009. ISBN 978-609-8020-04-5.
11. ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva, PEČIŪRIENĖ, Aleksandra. Studentų savarankiškas darbas aukštojo neuniversitetinio mokslo studijų procese. Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje: II-ji mokslinė-praktinė konferencija. Alytaus kolegija, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA. Vilnius: UAB CIKLONAS, 2009, p. 76 – 82. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).
12. MONKELIŪNAS, Antanas. „Šiuolaikinių technologijų taikymas klavišiniuose muzikos instrumentuose“. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos“ Alytaus kolegija, Konferencijos pranešimų medžiaga 2009 m balandžio 30 d. p.48 – 52. ISBN 978-609-8020-04-5.
Kitos publikacijos
1. BARTKEVIČIŪTĖ, Regina, KUPČINSKIENĖ, Irena, PREIKŠIENĖ, Virginija, BENDORAVIČIENĖ, Snieguolė, RADLINSKAITĖ, Rozalija. Program and Abstracts Multicultural Environment and E-portfolio in Language Learning. Multicultural Environment and E-portfolio in Language Learning, International Conference Publication, 22 p., AKLC „E. knygnešys“. ISBN978-609-8020-2.
Mokomosios metodinės priemonės
1. BARTKEVIČIŪTĖ, Regina, KUPČINSKIENĖ, Irena, PREIKŠIENĖ Virginija, BENDORAVIČIENĖ, Snieguolė RADLINSKAITĖ, Rozalija. Implementation of E-portfolio and Self-assessment at Alytus College. Multicultural Environment and E-portfolio in Language Learning E-book, 86 – 96 p., ISBN 978-609-8070-08-3.
2. GORAVIČIENĖ, Aurelija. Ne maisto prekių terminai. Alytus: AK leidybos centras „E. knygnešys“, 2009.
3. LESEVIČIENĖ, Aldona. Projektų vadyba. Mokymo/si medžiaga. 2009. ISBN 978-609-8020-01-4.
4. BUDRIENĖ, Milda, LESEVIČIENĖ, Aldona. Verslo ekonomika. Praktinių užduočių rinkinys. 2009. ISBN 978-609-8020-03-8.
5. BRAZIONIENĖ, Ingrida. Logistika. 2009. ISBN 978-609-8020-02-1.