2007m

AK MOKSLO TIRIAMOJI VEIKLA 2007 metai

Straipsniai
Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose
1. VILKELIENĖ, Aldona. The Therapeutic Role of Ethnic Arts: What is Common between Lithuania and Turkey? // International Journal of the Humanities. Vol. 5, Iss. 3 (2007), p. 197-204. ISSN 1447-9508. URL: http://ijh.cgpublisher.com/product/pub.26/prod.1022. [Humanities International Index, Sociological Abstracts].
2. VILKELIENĖ, Aldona. Learning Needs and Motivation of Adult Learners. Information technologines: theory, practice, innovations. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 978-9955-5779-4-0, UDK 004(06) In47, p. 52-57. 2007.
3. ČIŽINAUSKIENĖ, Liuda Neringa. Šiuolaikinės visuomenės dvasinė transformacija ir problemos. Jaunųjų mokslininkų darbai 1(12) Všį Šiaulių universiteto leidykla. 2007. [CEEOL]. ISSN 1648-8776.
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
1. PETRAUSKIENĖ, Rūta. Studijų kokybės siekiai, plečiantis nuotolinio mokymosi galimybėms// Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commision Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 202-206.
2. RUMINAITĖ, Rasa, LUKIANAS, Antanas. Vandens taršos šaltinių kaita Lielupės upių baseinų rajone. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis”: straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281627. p. 463-469.
3. ČIŽINAUSKIENĖ, Liuda Neringa. Kultūriniai renginiai kaip kultūrinės politikos sklaida visuomenėje. Žurnalas „Jaunųjų mokslininkų darbai”. 2007.
Pranešimai, publikuoti konferencijų leidiniuose
1. BRAZIONIENĖ, Ingrida, ABRAMAVIČIENĖ, Danutė, BUTKEVIČIENĖ, Ona, KRIVICKIENĖ, Erna. Informacinių technologijų integravimas, optimizuojant sandėlių logistikos procesus. Informacinės technologijos 2007: teorija, praktika, inovacijos: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2007, 65-72 psl. ISBN 978-9955-9779-4-0.
2. BLAŽULIONIENĖ, Silva, RADLINSKAITĖ, Rozalija, RAKAUSKIENĖ, Birutė, DANIELIENĖ, Jūratė. Leonardo da Vinci projekto „Tarptautinė stažuotė būsimiems IT specialistams” analizė//Vadyba. (Mokslo tiriamieji darbai) Nr.2(11), 2007, 47 psl., ISSN 1648-7974.
3. RIMKIENĖ, Dainora. Medžiagų mokslo namų darbai, jų rengimo specifika, taikomoji vertė. Bendrojo lavinimo dalykų integracija į specialiųjų studijuojamos krypties dalykų: mokslinių straipsnių rinkinys. 2007, 32-33psl. ISBN 978-9955-735-12-0.
4. GRIŠKĖNIENĖ, Edita, PAIČIENĖ, Kristina, STANKEVIČIUS, Nerijus. Suaugusiojo besimokančiojo poreikiai ir mokymosi motyvai. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Informacinės technologijos 2007: teorija, praktika, inovacijos”, pranešimų medžiaga. Alytus: IĮ Tartenio spaustuvė, 2007. ISBN 978-9955-9779-4-0. p. 52-57.
5. KANKEVIČIENĖ, Lina, ŠPUKIENĖ, Regina, MIKLUSEVIČIŪTĖ, Laura. Student achievement database. Tarptautinė mokslinė studentų ir dėstytojų konferencija. Latvija, Jelgava, Žemės Ūkio universitetas, 2007.
Mokomosios metodinės priemonės
1. VEČKIENĖ, Irena, ROMALDAS, Milius. Vairuotojo pokalbiai svetur: anglų, vokiečių, prancūzų, lietuvių kalbomis. Alytus: AK leidybos centras „E. knygnešys”, 2007. 181 p. ISBN 978-9955-9779-7-1.
2. Studijų dalykų metodinė medžiaga, parengti nuotolinio mokymosi kursai: Kristina Špukaitė. Mikroekonomika.