Neįgaliesiems

2017 m. sausio 12 d. Vilniuje ir sausio 19 d. Kaune buvo surengti Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) vykdomo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ aukštųjų mokyklų darbuotojų V modulio mokymai – „Negalią turinčių studentų studijų individualizavimas“.
Balandžio mėnesį Fondas gavo Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos ir Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrijos PAGAVA parengtas oficialias rekomendacijas dėl studijų aplinkos pritaikymo pagal individualius klausos negalią turinčių studentų poreikius.
Rekomendacijos sudarytos remiantis asmenine klausos negalią turinčių studentų patirtimi studijuojant aukštosiose mokyklose ir susitikimų su dėstytojais patirtimi bei situacijomis, kurias teko padėti spręsti minėtų organizacijų atstovams.
Rekomendacijos


 

VSF_projekto_baneris

PROJEKTAS „STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“   

Europos socialinio fondo agentūra ir Valstybinis studijų fondas 2016 m. birželio 22 d. pasirašė projekto „Studijų prieinamumo didinimas” sutartį. Projekto trukmė –  nuo 2015 m. rugsėjo 1  iki 2021 m. balandžio 22 dienos.

Šiuo projektu numatoma užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais. Šiam tikslui pasiekti projekto vykdytojas gerins studentų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų sąlygas: kiekvieną mėnesį teiks tikslinę išmoką, kurios dydis nustatytas Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kontroliuos šį procesą, informuos bei konsultuos išmokos gavimo ir panaudojimo klausimais, vertins, kaip aukštųjų mokyklų informacinė ir fizinė aplinka yra pritaikyta prie studentų specialiųjų poreikių, ir ieškos būdų jai gerinti, skleis informaciją apie studijų prieinamumui didinti skirtas priemones bei sukurs sąlygas ją gauti greičiau ir patogiau. Siekiant studijų kokybės gerinimo, numatoma organizuoti aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymus, susitikimus, diskusijas studijų prieinamumo didinimo klausimais, analizuoti, kokios aukštųjų mokyklų darbuotojų dalykinės kompetencijos turėtų būti ugdomos. Projekte numatytomis veiklomis bus siekiama visuotinai prieinamos studijų aplinkos sukūrimo, kuri paskatins asmenis, turinčius specialiųjų poreikių, siekti aukštojo mokslo.

Daugiau informacijos apie projektą rasite nuorodoje: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/studiju-prieinamumo-didinimas

KVIEČIAME STUDENTUS SU NEGALIA TEIKTI PRAŠYMUS TIKSLINĖMS IŠMOKOMS 2014-2015 MOKSLO METŲ PAVASARIO SEMESTRE

Prašymų priėmimo tikslinėms išmokoms gauti 2017 m. kalendorius

Prašymų priėmimo terminai  Ar šiuo metu priimami prašymai?           
Pavasario semestrą – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d. Nepriimami
Rudens semestrą – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. Nepriimami
Papildomas paraiškų priėmimas Nepriimami

*Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestrą – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);

3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai studentas, turntis negalią, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):

3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

* jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);

*  studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Detalesnę informaciją galite gauti Studijų centre, Studentų g. 17, 213 kabinetas.
Neįgaliųjų koordinatorė Sandra Karpavičienė
Tel.: (8~315) 79 411
el.paštas: sandra.karpaviciene@akolegija.lt; karjera@akolegija.lt


Finansinės pagalbos priemonės studentams su negalia 2014 metais

Kaip ir kasmet, Alytaus kolegijoje studijuoja ne vienas negalią ir specialiųjų poreikių turintis studentas. Kad šiems studentams būtų lengviau integruotis į aukštąjį mokslą bei didinti studijų prieinamumą, kolegijoje studijuojantiems neįgaliesiems pritaikoma infrastruktūra, baldai, įsigyjama ir instaliuojama speciali programinė įranga, leidžianti palengvinti studentų mokymąsi. Specialiųjų poreikių turintiems studentams Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakultete sudarytos palankios sąlygos, infrastruktūra atitinka neįgaliųjų žmonių reikmių tenkinimo reikalavimus. Pagal Valstybinio studijų fondo vykdomą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams” 2014 m. gruodžio mėnesį kolegijos išteklius papildė mobilusis kopiklis laiptais YACK N 912, skirtas judėjimo negalią turintiems studentams. Kopiklis skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais aukštyn ir žemyn. Kopiklis sukomplektuotas su specialia platforma, kuri leidžia transportuoti praktiškai visus vežimėlius, nereikalaujant papildomos įrangos pritvirtintos prie paties vežimėlio. Šis prietaisas bus eksploatuojamas kolegijos pagrindiniame pastate, Studentų g. 17.

Be studijų prieinamumo užtikrinimo labai svarbi ir finansinė pagalba specialiųjų poreikių turintiems studentams. Kaip ir kasmet, taip ir 2014 metais Alytaus kolegijoje studijuojantys studentai su negalia turėjo galimybę gauti finansinę pagalbą specialiesiems poreikiams tenkinti bei studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Finansinė pagalba teikiama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą.

Pagal minėtą aprašą gauti finansinę pagalbą turi teisę visi studentai, turintys ne daugiau kaip 45 proc. darbingumo lygį bei pirmą kartą studijuojantys Alytaus kolegijoje pagal neuniversitetinių I pakopos studijų programą, taip pat neturi įsiskolinimų pagal studijuojamą studijų programą ir drausminių nuobaudų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos tokios neįgaliesiems teikiamos finansinės pagalbos priemonės:

 • specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį;
 • studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Alytaus kolegija, vykdydama finansinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarką, per 2014 metus išmokėjo 14872 Lt finansinės paramos išmokų specialiesiems poreikiams tenkinti bei studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis. Per praėjusius metus Alytaus kolegijoje studijavo 10 studentų su negalia, kurie gavo finansinę pagalbą. Šiems studentams per 2014 metus buvo išmokėta 14040 Lt išmokų specialiesiems poreikiams tenkinti bei 832 Lt išmokų studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Neįgalieji, studijuojantys Alytaus kolegijoje, be finansinės pagalbos, skiriamos Neįgaliųjų reikalų departamento, turi galimybę gauti kiekvieną mėnesį tikslines išmokas. Ši parama skiriama pagal aukščiau minėtą Valstybinio studijų fondo įgyvendinamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams”.

Detalesnė informacija apie 2014 metais teiktą finansinę paramą neįgaliesiems studentams čia


Didinamas studijų prieinamumas judėjimo negalią turintiems studentams

2014 m. gruodžio 15 d. Alytaus kolegija pasipildė dar vienu labai būtinu ir svarbiu įrenginiu – mobiliuoju kopikliu laiptais YACK N 912, skirtu judėjimo negalią turintiems studentams. Kopiklis skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais aukštyn ir žemyn. Kopiklis sukomplektuotas su specialia platforma, kuri leidžia transportuoti praktiškai visus vežimėlius, nereikalaujant papildomos įrangos pritvirtintos prie paties vežimėlio. Šis prietaisas bus eksploatuojamas kolegijos pagrindiniame pastate, Studentų g. 17.

Kopiklis

Kopiklis gautas iš Valstybinio studijų fondo įgyvendinant projektą “Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams”.


Mieli studentai,

Plakatas Jeigu turite teisės aktais nustatytą ne didesnį nei 45 proc. darbingumo lygį ir nespėjote pateikti prašymų finansinei paramai gauti iki nurodytos datos, tai galite padaryti semestro eigoje. Laukiame prašymų Karjeros ir ryšių su visuomene centre iki kiekvieno mėnesio 15 d. Finansinė parama jums bus skirta nuo to mėnesio, nuo kurio pateiksite prašymą.

Daugiau informacijos Studijų centre, 213 kabinetas, Studentų g. 17 arba el. paštu sandra.karpaviciene@akolegija.lt


Kviečiame teikti prašymus finansinei paramai gauti 2014-2015 m.m.

Studentai su negalia, pageidaujantys gauti finansinę paramą, iki 2014 m. rugsėjo 8 d. 14 val. kviečiami kreiptis į Studijų centrą (Studentų g. 17, 213 kabinetas) ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą suteikti finansinę pagalbą; Prašymo forma (Prašymą galima užpildyti ir atvykus į centrą)
 2. Neįgaliojo pažymėjimo (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. birželio 30 d., – invalido pažymėjimo) kopiją.

Finansinė parama teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka šias sąlygas:

 • turi nustatyta tvarka nustatytą sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
 • pirmą kartą studijuoja pagal neuniversitetinių studijų programą;
 • neturi įsiskolinimų pagal studijuojamą studijų programą ir drausminių nuobaudų.

Studentams, atitinkantiems paramos teikimo sąlygas, skiriama:

 • kas mėnesį 50 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka specialiems poreikiams tenkinti;
 • studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose – 3,2 BSI dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Jeigu neįgalusis turi įsiskolinimą ar drausminių nuobaudų, tada išmokos mokėjimas jam sustabdomas, o pratęsiamas tik nuo kito mėnesio, kai panaikinamos akademinės skolos ir (arba) nuobaudos, taip pat neįgalusis parašo prašymą ir pateikia jį Karjeros ir ryšių su visuomene centrui. Jeigu neįgalusis turi įsiskolinimą ar drausminių nuobaudų, tikslinė išmoka už visą studijų semestrą nemokama.
Finansinė parama teikiama iš valstybės biudžeto lėšų ir jos skyrimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas. Finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarka paskelbta LR Vyriausybės nutarime dėl finansinės pagalbos: Nutarimas

Taip pat studentai su negalia turi galimybę gauti tikslinę išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti pagal Valstybinio studijų fondo vykdomą projektą “Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams”. Jas gali gauti studentai atitinkantys šias sąlygas:

 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą;
 • neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Studentai, pageidaujantys gauti finansinę paramą, iki rugsėjo 12 d. 14 val. kviečiami kreiptis į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Studentų g. 17, 213 kabinetas) ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę)
 2. Neįgaliojo pažymėjimą
 3. Patvirtintos formos motyvuotą prašymą tikslinei išmokai gauti. Prašymo forma (Prašymą galima užpildyti ir atvykus į centrą)

Detalesnę informaciją galite gauti Studijų centre, Studentų g. 17, 213 kabinetas.
Neįgaliųjų koordinatorė sandra Karpavičienė
Tel.: (8~315) 79 411
el.paštas: sandra.karpaviciene@akolegija.lt; karjera@akolegija.lt


Finansinės pagalbos priemonės studentams su negalia 2013 metais

Kaip ir kasmet, Alytaus kolegijoje studijuoja ne vienas negalią ir specialiųjų poreikių turintis studentas. Kad šiems studentams būtų lengviau integruotis į aukštąjį mokslą bei didinti studijų prieinamumą, kolegijoje studijuojantiems neįgaliesiems pritaikoma infrastruktūra, baldai, įsigyjama ir instaliuojama speciali programinė įranga, leidžianti palengvinti studentų mokymąsi. Specialiųjų poreikių turintiems studentams Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakultete sudarytos palankios sąlygos, infrastruktūra atitinka neįgaliųjų žmonių reikmių tenkinimo reikalavimus. Pagal Valstybinio studijų fondo vykdomą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams” 2013 m. spalio mėnesį kolegijos išteklius papildė programinė įranga JAWS 14 for Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu bei programa Win Taker Voice 1.6, kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba. Kaip ir 2012 m. gruodžio mėnesį gauta programinė įranga EasyConverter su lietuvių kalbos sintezatoriumi WintalkerVoice (galinti padaryti reikalingas versijas mokymuisi, tokias kaip Brailio rašto, garsines (mp3), padidinto šrifto, DAISY, disleksija sergantiems asmenims) bei dvi alternatyvios kompiuterinės pelės, skirtas žmonėms su motorikos sutrikimais Traxsys Roller Joystick II, programinė įranga planuojama instaliuoti vienoje iš Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto auditorijų. Taip pat studentai, turintys regėjimo negalią ar motorikos sutrikimų, kuriems būtų reikalingos šios programinės įrangos ar alternatyvios pelės studijų metu, kviečiami kreiptis į neįgaliųjų reikalų koordinatorę Karjeros ir ryšių su visuomene centre (213 kabinetas, Studentų g. 17, Alytaus kolegija).

Pagal minėtą Valstybinio studijų fondo projektą 2013 m. gruodžio mėnesį buvo gautas ir specializuotas stalas, skirtas judėjimo negalią turintiems studentams. Šis stalas turi keletą pozicijų, kurios palengvina studento, sėdinčio neįgaliojo vežimėlyje, darbą prie stalo.

Be studijų prieinamumo užtikrinimo labai svarbi ir finansinė pagalba specialiųjų poreikių turintiems studentams. Kaip ir kasmet, taip ir 2013 metais Alytaus kolegijoje studijuojantys studentai su negalia turėjo galimybę gauti finansinę pagalbą specialiesiems poreikiams tenkinti bei studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Finansinė pagalba teikiama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą.

Pagal minėtą aprašą gauti finansinę pagalbą turi teisę visi studentai, turintys ne daugiau kaip 45 proc. darbingumo lygį bei pirmą kartą studijuojantys Alytaus kolegijoje pagal neuniversitetinių I pakopos studijų programą, taip pat neturi įsiskolinimų pagal studijuojamą studijų programą ir drausminių nuobaudų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos tokios neįgaliesiems teikiamos finansinės pagalbos priemonės:

 • specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį;
 • studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Alytaus kolegija, vykdydama finansinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarką, per 2013 metus išmokėjo 12892 Lt finansinės paramos išmokų specialiesiems poreikiams tenkinti bei studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis. Per praėjusius metus Alytaus kolegijoje studijavo 11 studentų su negalia, kurie gavo finansinę pagalbą. Šiems studentams per 2013 metus buvo išmokėta 12060 Lt išmokų specialiesiems poreikiams tenkinti bei 832 Lt išmokų studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Neįgalieji, studijuojantys Alytaus kolegijoje, be finansinės pagalbos, skiriamos Neįgaliųjų reikalų departamento, turi galimybę gauti kiekvieną mėnesį tikslines išmokas. Ši parama skiriama pagal aukščiau minėtą Valstybinio studijų fondo įgyvendinamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams”.

Detalesnė informaciją apie 2013 metais teiktą finansinę paramą neįgaliesiems studentams čia


Patvirtintas naujas Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašas

2013 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija patvirtino naują Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašą (toliau Skyrimo aprašas). Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, Valstybinis studijų fondas patvirtino naują Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašą (buv. Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatai).
Pagal naują Skyrimo apraše nustatytą tvarką, studentai prašymus gali teikti ne tik semestro pradžioje, bet ir bet kuriuo laiku semestro laikotarpiu.
Neįgalieji, studijuojantys Alytaus kolegijoje, ir nepateikę prašymo tikslinei išmokai gauti semestro pradžioje, nuo šiol galės kreiptis bet kuriuo metu per semestrą ir tikslinę išmoką gauti nuo to mėnesio, kurio metu studentas pateikė prašymą.
Daugiau informacijos čia.

Detalesnę informaciją galite gauti Studijų centre, Studentų g. 17, 213 kabinetas.
Neįgaliųjų koordinatorė Sandra Karpavičienė
Tel.: (8~315) 79 411
el.paštas: sandra.karpaviciene@akolegija.lt; karjera@akolegija.lt


Galiudirbti.lt – portalas, skirtas padėti žmonėms su negalia surasti sau tinkamą darbą

Mielas studente, pasinaudok galimybe publikuoti savo CV specializuotame portale galiudirbti.lt ir tapk matomas darbdaviams.
Portalas http://www.galiudirbti.lt, skirtas padėti žmonėms su negalia surasti sau tinkamą darbą, o darbdaviams surasti tinkamą darbuotoją. Žmonės su negalia pateikia savo gyvenimo aprašymą ir gali kandidatuoti į portale esančius darbo pasiūlymus. Darbdaviai įkelia darbo pasiūlymus ir gali pasiūlyti juos neįgaliems darbuotojams.

Portalas sukurtas įgyvendinant „Neįgalių socialinių įmonių konkurencingumo didinimas”. Projektą vykdomas nuo 2010 gruodžio 1 d. Všį „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga” kartu su partneriais iš Latvijos, asociacija “Baltā māja” bei sąjunga “Apmācību Projekti”, pagal 2007-2013 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Pagrindinis šio projekto tikslas – projekto teritorijoje (dalis Lietuvos ir Latvijos) didinti neįgaliųjų socialinių įmonių konkurencingumą, kuris nulemtų didesnį įdarbinamų neįgaliųjų skaičių.
Projekto tikslinės grupės yra neįgaliųjų socialinės įmonės, neįgalieji, valstybinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos.


Projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001

Projekto vykdytojas: Valstybinis studijų fondas
Projekto pradžia – 2012 m. balandžio mėn.
Projekto pabaiga – 2015 m. balandžio mėn.

Projekto partneriai: Alytaus kolegija, ASU, VšĮ Europos Humanitarinis Universitetas, Kauno kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno technikos kolegija, KTU, Klaipėdos valstybinė kolegija, KU, VšĮ Kolpingo kolegija, LEU, LKKA, LMTA, LSMU, Marijampolės kolegija, MRU, Panevėžio kolegija, VšĮ Socialinių mokslų kolegija, ŠU, Šiaulių valstybinė kolegija, TTVAM, Utenos kolegija, V.A. Graičiūno AVM, VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija, VDA, Vilniaus dizaino kolegija, VGTU, Vilniaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, VU, VšĮ VU TVM, VšĮ Vilniaus verslo kolegija, UAB Kazimiero Simonavičiaus universitetas, VDU, Žemaitijos kolegija.

Projekto tikslas: didinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, sukurti palankias studijų sąlygas užtikrinant aukštosios mokyklos paslaugų kokybę, būtiną specialiųjų poreikių turinčių studentų studijoms.

Trumpas projekto aprašymas: Specialiųjų poreikių studentai (neįgalieji) Lietuvos aukštosiose mokyklose 2010 m. sudarė mažiau nei 1 proc. visų studijuojančių skaičiaus. Pagal Projekto partnerių 2011 m. pateiktą informaciją – 831 studentas. Šiuo projektu numatoma užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą specialiųjų poreikių turintiems studentams. Šiam tikslui pasiekti projekto vykdytojas sukurs palankias studijų sąlygas būtinas specialiųjų poreikių turintiems studentams: kiekvieną mėnesį teiks finansinę pagalbą neįgaliesiems studentams, kuri bus panaudota pagal kiekvieno studento specialiuosius poreikius studijų prieinamumui didinti; aukštosiose mokyklose bus sukuriamos optimalios darbo vietos neįgaliųjų studentų studijoms, pritaikyta fizinė ir informacinė aplinka, bus perkama speciali programinė ir techninė įranga, specializuoti ergonominiai baldai. Projekte didelis dėmesys skiriamas švietimo pagalbos specialistų/darbuotojų (įskaitant mentorius) kvalifikacijos kėlimui. Tobulės aukštųjų mokyklų specialistų kompetencija, daugiau neįgaliųjų galės siekti aukštojo mokslo. Aukštosios mokyklos, netapusios partnerėmis, turės galimybę susipažinti su projekto veikla.

Projekto uždaviniai:

 • Palankių studijų sąlygų sukūrimas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę

Projekto veiklos:

 • Tikslinių išmokų studijų prieinamumui didinti teikimas, informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems studentams. Šia veikla siekiama sukurti palankią studijų aplinką specialiųjų poreikių turintiems studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Projekto tikslinei grupei (t.y. socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriantys asmenys (Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys neįgalieji) bus taikoma finansinės pagalbos priemonė (tikslinė išmoka), kurią kiekvienas studentas panaudos pagal savo specialiuosius poreikius studijų prieinamumui didinti. Finansinės pagalbos priemonė ženkliai palengvins specialiųjų poreikių turinčių studentų lygiavertį dalyvavimą studijų procese, iš dalies kompensuos papildomas išlaidas, susidarančias dėl specifinės kiekvieno studento negalios, išskirtinių poreikių studijų proceso kokybei užtikrinti.
 • Švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal neformaliojo švietimo programas. Vykdant šią veiklą bus organizuojami mokymai, skirti aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistams/darbuotojams (įskaitant mentorius). Mokymai apie studijų proceso, ugdymo turinio individualizavimo galimybes, atsiskaitymo formų specifiškumą skirtingais specialiųjų poreikių atvejais, užduočių ir atsiskaitymo formų (įskaitų, egzaminų) pritaikymą yra prioritetiniai ugdant specialiųjų poreikių turinčius studentus.

Projekto interneto svetainė http://www.studijuoktobulek.lt


Kontaktinis asmuo

Neįgaliųjų koordinatorė
Sandra Karpavičienė
Studijų centre (213 kab.)
Studentų g. 17, LT-62252 Alytus
Tel.: (8~315) 79 411
Faks.: (8~315) 79 132
el.paštas: sandra.karpaviciene@akolegija.lt; karjera@akolegija.lt


Informacija apie studijas
Jeigu Jums reikia informacijos apie studijas, studijų programas, specializacijas, sesijų laikotarpius, reikia pažymos dėl studijų, turite klausimų arba problemų, Jums informaciją suteiks ir atsakys į klausimus fakultetų dekanai bei sekretorės, katedrų vedėjai, grupės kurotorius arba Studentų atstovybė (AKSA).


Neįgaliųjų studentų karjeros konsultavimo ir planavimo schema