Naujienos


Liko savaitė! Studijuok Alytaus kolegijoje, pildyk prašymą dabar!

Liko savaitė! Studijuok Alytaus kolegijoje, pildyk prašymą dabar!

2021-07-29
Prašymai registruojami iki rugpjūčio 5 d. 12 val. Prisijunk prie mūsų! Aly­taus ko­le­gi­ja – sėk­min­gai ak­re­di­tuo­ta vienintelė Pietų Lietuvoje aukš­to­ji mo­kyk­la, ku­rio­je realizuo­ja­ma 11 ino­va­ty­vių, grin­džia­mų pro­fe­sio­na­lia prak­ti­ka, po­pu­lia­rių dar­bo rin­ko­je Svei­ka­tos, In­for­ma­ti­kos, In­ži­ne­ri­jos ir Tech­no­lo­gi­jų bei Ver­slo ir vie­šo­sios va­dy­bos moks­lų srities stu­di­jų pro­gra­mų (dės­to­ma lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis). Nori sužinoti daugiau apie studijas […]

Alytaus kolegijos studentai gali kurti projektus Šviesos lazerių laboratorijoje

Alytaus kolegijos studentai gali kurti projektus Šviesos lazerių laboratorijoje

Alytaus kolegijos studentai gali savo kūrybines idėjas reklamoje panaudoti kurdami kūrybinius projektus Šviesos lazerių laboratorijoje naujai įsigyta programa Bayond Essencials. Vienu metu su programa gali dirbti daug studentų, kurie kuria lazerių projekcijas, po to jas demonstruoja. Studentai taip pat gali savo gebėjimus realizuoti kurdami užsakomuosius tiriamuosius lazerių šou darbus bei su programa Bayond Essencials rengti […]

Studentai raginami pasitikti naujus studijų metus pasiskiepijus

Studentai raginami pasitikti naujus studijų metus pasiskiepijus

Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija ir Lietuvos studentų sąjunga, suprasdamos Lietuvos aukštųjų mokyklų bendruomenių imunizacijos būtinybę ir siekdamos užtikrinti aukštą studijų kokybės lygį nemažinant studijoms ir tyrimams būtinų kontaktinių veiklų, kviečia esamus ir būsimus studentus artėjančius studijų metus pasitikti pasiskiepijus nuo Covid-19 infekcijos. Šiuolaikinis mokslas sukūrė efektyvias vakcinas, pasinaudokime jomis ir grįžkime […]

Alytaus kolegijos studentų mokslo leidiniui suteiktas ISSN

Alytaus kolegijos studentų mokslo leidiniui suteiktas ISSN

2021-07-28
Alytaus kolegija nuolat plėtoja mokslo taikomąją veiklą bei skatina aktyviai įsitraukti ir studentus į taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus. 2021 m. birželio mėn. išleistas pirmasis Alytaus kolegijos studentų mokslo leidinys „Aukštojo mokslo vaidmuo visuomenėje“, kuriam  suteiktas Tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris (ISSN 2783-5847). Sudarytos puikios sąlygos nuo gimnazistų iki universitetų magistrantų savo mokslines įžvalgas […]

Alytaus kolegijos ir verslo bendradarbiavimas: naujos galimybės studentams

Alytaus kolegijos ir verslo bendradarbiavimas: naujos galimybės studentams

2021-07-26
Bendra Lietuvos – Vokietijos įmonė UAB „Litalka – Elektronik“ įsteigė 1 000 (vienas tūkstantis) eurų dydžio skatinamąją stipendiją Alytaus kolegijos inžinerijos, informatikos mokslų arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių studijų programų studentams ir diplomantams. Stipendija skiriama neturėjusiems akademinių skolų, aktyviai dalyvaujantiems kolegijos visuomeniniame gyvenime bei mokslo taikomojoje veikloje, pateikusiems gynimui inovatyvius, pritaikomąją reikšmę turinčius […]

200 Eur stipendijos Alytaus kolegijos informatikos ir inžinerijos studijų pirmakursiams

200 Eur stipendijos Alytaus kolegijos informatikos ir inžinerijos studijų pirmakursiams

2021-07-23
Ekonomikos ir inovacijų ministerija tęsia tikslinių skatinamųjų stipendijų STEM (angl. science, technology, engineering, maths) studijų krypties programą regioninėse aukštosiose mokyklose. Alytaus kolegijoje tikslinės 200 eurų kasmėnesinės skatinamosios stipendijos bus skiriamos trijose studijų programose 2021 m. įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas studentams: 6531BX001 Informacinių sistemų technologijos 6531EX001 Automobilių transporto inžinerija 6531BX039 Multimedija ir vizualinė komunikacija Skatinamosios  stipendijos bus mokamos […]

200 eurų valstybės stipendijas gaus matematikos, informatikos ir inžinerijos studentai

200 eurų valstybės stipendijas gaus matematikos, informatikos ir inžinerijos studentai

Ekonomikos ir inovacijų ministerija tęsia tikslinių skatinamųjų stipendijų STEM (angl. science, technology, engineering, maths) studijų krypties programą regioninėse aukštosiose mokyklose. 200 eurų dydžio kasmėnesines nevardines tikslines stipendijas planuojama skirti aukštųjų mokyklų studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas inžinerijos, matematikos ir informatikos programas, kurios aktualios investuojantiesiems Lietuvoje. Praėjusiais metais skyrus analogiškas tikslines stipendijas, beveik du kartus padidėjo priėmimas […]

Kviečiame teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

Kviečiame teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

2021-07-02
Studentai, nepateikę paraiškų socialinei stipendijai gauti 2021 m. pavasario semestrą, arba pagrindinio teikimo metu dar neatitikę nustatytų kriterijų, kviečiami papildomo paraiškų priėmimo metu, nuo liepos 2 d. iki liepos 14 d., užpildyti elektroninį prašymą fondo informacinėje sistemoje „Parama”. Per papildomą priėmimą paskirtos socialinės stipendijos yra mokamos nuo paskyrimo datos (nemokama už semestro pradžios mėnesius). Konsultuoja: […]

Kviečiame teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti

Kviečiame teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti

2021-07-01
Liepos 1–16 d. vyksta papildomas prašymų priėmimas tikslinei išmokai 2021 m. pavasario semestre gauti. Studentai, pretenduojantys į tikslinę išmoką, kviečiami elektroniniu būdu pateikti paraišką Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą. Tikslinė išmoka (neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose) studentams yra skiriama vienam studijų semestrui. Nepraleiskite šios galimybės!

Aukštojo mokslo diplomai – 19-ajai Alytaus kolegijos absolventų laidai

Aukštojo mokslo diplomai – 19-ajai Alytaus kolegijos absolventų laidai

2021-06-23
Birželio 23 die­ną Aly­taus ko­le­gi­jo­je vy­ko aukštojo mokslo di­plo­mų įtei­ki­mo ceremonija. Šiais me­tais stu­di­jas Aly­taus ko­le­gi­jo­je bai­gė 111 ab­sol­ven­tų, iš jų: 5 su pa­gy­ri­mu, 44 ga­vo pa­dė­kas už pui­kius stu­di­jų re­zul­ta­tus, aktyvią studentišką, sportinę, visuomeninę studentišką veiklą bei sėkmingą reprezentavimą tarptautinėse aukštojo mokslo studijų institucijose pagal Erasmus+ programą. Ab­sol­ven­tams diplomus įteikėme du kar­tus: balandžio mėn. […]

Į viršų