Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės


ALYTAUS KOLEGIJA
BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI


1. Bendrabutyje gali apsigyventi Alytaus kolegijos studentai bei kiti gyventojai, įrašyti į patvirtintą direktoriaus įsakymu bendrabučio gyventojų sąrašą ir pasirašę bendrabučio nuomos sutartį.
2. Nuolatinių studijų studentams bendrabutis skiriamas vieneriems mokslo metams pagal jų prašymus, pateiktus Alytaus kolegijos administracijai.
3. Ištęstinių studijų formos studentams, esant galimybei, bendrabutis skiriamas sesijos laikotarpiu.
4. Studentas, norintis apsigyventi, bendrabučio valdytojui pateikia: asmens dokumentą, studento pažymėjimą ir prašymą.
5. Gyventojai, susipažinę su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, priešgaisrinės saugos reikalavimais ir kitomis instrukcijomis, pasirašo specialiuose instruktažų žurnaluose.
6. Bendrabučio valdytojas, apgyvendindamas studentą, nurodo kambarį, išduoda jo raktą ir žetoną.
7. Be valdytojo leidimo gyventojams negalima keltis gyventi į kitą kambarį, išnešti iš bendrabučio inventoriaus, nešti jį iš vieno kambario į kitą.
8. Pilnai atsiskaitę ir neturintys nuobaudų studentai, jau gyvenantys bendrabutyje, kiekvienų metų birželio mėn. pateikia prašymus administracijai dėl apgyvendinimo bendrabutyje ateinančiais mokslo metais.
9. Už kambariuose sugadintą inventorių atsako kaltas asmuo arba, jo nenustačius, visi to kambario gyventojai. Bendro naudojimo patalpose padarytą žalą atlygina kaltas asmuo, o jo neišaiškinus – visi aukšto gyventojai.
10. Jeigu žala padaroma vaizdo kamerų stebimoje vietoje, padarytą žalą atlygina kaltas asmuo, o jo nenustačius – visi asmenys, tuo metu buvę toje vietoje.
11. Gyvenamuosius kambarius remontuoja patys gyventojai. Bendro naudojimo patalpas remontuoja (pagal galimybę) kolegija.
12. Studentams (pagal galimybę) sudaromos sąlygos gyventi tame pačiame kambaryje visą mokymosi laikotarpį.
13. Neblaivūs svečiai arba už chuliganizmą iš bendrabučio pašalinti studentai į bendrabutį neįleidžiami.
14. Studentų svečiams leidžiama būti bendrabutyje iki 22.00 valandos.
15. Įeiti į studento kambarį turi teisę mokyklos administracija ir bendrabučio valdytojas.
16. Aukštų seniūnai renkami iš kiekvieno aukšto gyventojų tarpo.
17. Studentų bendro naudojimo patalpas (san. mazgus, laiptines) tvarko valytoja. Studentai tvarko savo kambarius.
18. Studentai nuomos ir komunalinių patarnavimų mokestį privalo sumokėti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos.
19. Esant galimybei ir pageidaujant studentui, kambaryje galima gyventi po vieną, mokant dvigubą mokestį pagal įsakymu patvirtintus įkainius.
20. Išvykdamas iš bendrabučio ilgesniam nei mėnesio laikotarpiui, gyventojas privalo apie tai informuoti bendrabučio valdytoją.
21. Išsikeliant iš bendrabučio, gyventojas privalo pilnai sumokėti mokesčius, atlaisvinti patalpas, grąžinti kambario raktą ir žetoną, sutvarkyti patalpą ir priduoti inventorių. Priešingu atveju, mokestį už gyvenimą bendrabutyje privalu mokėti iki atsiskaitymo datos.
22. Gedimus bendrojo naudojimo patalpose registruoja bendrabučio valdytojas, kambariuose – kambarių gyventojai. Gedimai šalinami, atsižvelgiant į kolegijos finansines galimybes.
23. Elektros prietaisų, kurių galia didesnė nei 1 KW, kambariuose eksploatuoti negalima.
24. Ramybės laikas bendrabutyje yra nuo 23.00 iki 6.00 valandos.
25. Bendrabučio valdytojas neatsako už bendrabučio gyventojų turtą.

II. ŠALINIMAS IŠ BENDRABUČIO


26. Bendrabučio gyventojui, pažeidusiam vidaus tvarkos taisykles, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes bei pažeidimo pobūdį, bendrabučio valdytojas turi teisę siūlyti Alytaus kolegijos direktoriui skirti studentui nuobaudą arba šalinti iš bendrabučio.
27. Po antrosios nuobaudos skyrimo bendrabučio gyventojas netenka teisės gyventi bendrabutyje.
28. Jeigu per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, studentui nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų.
29. Pašalintas bendrabučio gyventojas per 1 dieną turi priduoti bendrabučio patalpą, inventorių, grąžinti raktą ir žetoną.

III. GYVENANČIŲJŲ BENDRABUTYJE TEISĖS IR PAREIGOS

30. Bendrabučio gyventojai privalo:
30.1. Laikytis pasirašomos gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, LR įstatymų, kitų teisės aktų, bendrabučio valdytojo nurodymų ir bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių;
30.2. Tausoti bendrabučio turtą, gyvenamąsias patalpas ir naudotis jomis pagal paskirtį;
30.3. Palaikyti tvarką ir švarą gyvenamuosiuose kambariuose, bendro naudojimo patalpose, t.y. koridoriuose, laiptinėse, san. mazguose;
30.4. Studentai, pakeitę kambario spyną, vieną atsarginį raktą privalo pateikti valdytojui;
30.5. Išeinant iš kambario, išjungti šviesą, nepalikti įjungtų elektros prietaisų, uždaryti langus;
30.6. Taupiai naudoti vandenį, dujas ir elektros energiją;
30.7. Laiku sumokėti nuomos mokesčius ir komunalinius patarnavimus;
30.8. Netrukdyti kitiems kartu arba greta gyvenantiems asmenims;
30.9. Rūkyti tik lauke;
30.10. Apsigyventi bendrabutyje per numatytą terminą ir gyventi nuomos sutartyje nurodytą laikotarpį;
30.11. Išsaugoti nepažeistą gyvenamųjų kambarių vidaus apdailą.
31. Bendrabučio gyventojai turi teisę:
31.1. Ramiai ir saugiai gyventi bendrabutyje;
31.2. Teikti skundus bendrabučio valdytojui dėl netinkamo kaimynų elgesio;
31.3. Reikalauti, kad per 10 dienų būtų pašalinti bendrabučio įrangos ar inventoriaus gedimai.
32. Bendrabučio gyventojams draudžiama:
32.1. Be valdytojo leidimo persikelti į kitą kambarį;
32.2. Triukšmauti kambariuose bei kitose bendrabučio patalpose;
32.3. Naudoti elektrinius patalpos šildymo prietaisus;
32.4. Vartoti alkoholinius gėrimus;
32.5. Rūkyti gyvenamosiose patalpose, koridoriuose, laiptinėse;
32.6. Įsileisti pašalinius asmenis į bendrabučio patalpas po 22.00 valandos;
32.7. Laikyti bendrabučio patalpose gyvūnus;
32.8. Įnešti ir laikyti patalpose lengvai įsiliepsnojančius skysčius ir daiktus.

IV. AUKŠTO SENIŪNO PAREIGOS


33. Praneša apie pastebėtus trūkumus arba kitus pažeidimus valdytojui.
34. Organizuoja studentų, gyvenančių bendrabutyje, laisvalaikį.
________________________
Direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai ir infrastruktūrai
Nerijus Cesiulis

Bendrabučio valdytojas