Informacija dėstytojams ir personalui

 
Personalo mobilumas gali būti:

 • dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje;
 • užsienio įmonės darbuotojo dėstymo vizitas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • mokymosi vizitas užsienio įmonėje arba aukštojoje mokykloje.

Erasmus+ dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje – tai mobilumas tarp dviejų Programos šalių aukštųjų mokyklų, pasirašiusių Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį, kurio metu dėstytojai partnerinėje užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėsto paskaitas pagal iš anksto suderintą dėstymo programą, taip pat gali tobulinti dėstomų dalykų kokybę, kartu su partnerinėmis institucijomis aptarti ir imtis naujų akademinio bendradarbiavimo iniciatyvų.

Erasmus+ personalo mokymosi vizitas – tai mobilumas tarp dviejų Programos šalių aukštųjų mokyklų, pasirašiusių Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį arba tarp siunčiančios aukštosios mokyklos ir priimančios įmonės. Veikla gali būti: seminarai, praktiniai seminarai, praktinis stebėjimas, praktinių užsiėmimų laikotarpiai ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Mokymosi vizitas vyksta pagal iš anksto suderintą ir siunčiančiosios bei priimančiosios institucijos patvirtintą darbo planą, kuriame nurodomas bendras mokymosi vizito tikslas ir užduotys, numatomi planuojamos mokymo veiklos rezultatai ir mokymo laikotarpio programa.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos:

 • Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos respublika Makedonija
 • Partnerinės šalys: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys

Kolegijoje dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai, pageidaujantieji dalyvauti mobilumo veiklose, Tarptautinių ryšių skyriui turi pateikti užpildytą paraišką ir dėstymo/mokymosi programą.
Minimali dėstymo vizito trukmė – 8 akademinės valandos per savaitę.

Mokymosi vizito trukmė – nuo 2 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės dienų.
Erasmus+ partnerinių institucijų sąrašą rasite čia: http://akolegija.lt/visuomenei/bendradarbiavimas/tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-programos/erasmus-2/erasmus-partneriai-uzsienio-salyse/
Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui ir mokymams paraiškas galima teikti nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip 2 mėn. iki numatomos veiklos, ir ne vėliau nei iki einamųjų mokslo metų gegužės 31 d. Išimtis taikoma veikloms, vykstančioms einamųjų mokslo metų rugsėjo ir spalio mėnesiais – pasiūlymai šioms veikloms priimami ne vėliau, kaip prieš 2 savaites iki veiklos pradžios.

Paraiškų priėmimas gali būti nutrauktas anksčiau, pasibaigus einamųjų metų biudžetui.
Teikiamos paraiškos turi būti suderintos su fakulteto dekanu arba atitinkamo padalinio vadovu.

Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui ir mokymams atranka vykdoma remiantis patvirtintomis dėstymo/mokymosi programomis, bei atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • Dalykinė kompetencija
 • Užsienio kalbos įgūdžiai
 • Dalyvavimas Alytaus kolegijai strategiškai svarbiuose projektuose

Pirmenybė mobilumo veiklai teikiama:

 • Jei konkretūs personalo darbuotojai mobilume dalyvauja pirmą kartą
 • Jei parengiama nauja mokomoji medžiaga
 • Jei sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

Darbuotojai apie Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui ir mokymams atrankos rezultatus informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.

Darbuotojai, nepatenkinti atrankos rezultatais, turi teisę į apeliaciją. Apeliacijos priimamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atrankos rezultatų paskelbimo Tarptautinių ryšių skyriuje. Apeliacijas nagrinėja Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta apeliacijų komisija.

Atrinktas vizitui darbuotojas yra atsakingas už pasirengimą mobilumui dėstymui ar mokymams. Dalykines konsultacijas teikia katedros vedėjas ar padalinio vadovas, o konsultacijas apie Erasmus+ dokumentų tvarkymą – Tarptautinių ryšių skyrius.

Prieš Erasmus+ personalo išvykimą parengiama:

 • Darbuotojo ir Alytaus kolegijos finansinė sutartis, kurioje numatomas vizito laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai
 • Vykstant dėstyti – Alytaus kolegijos ir priimančios institucijos patvirtinta dėstymo mobilumo sutartis, kurioje nurodoma mobilumo tikslai, pridėtinė vertė, dėstymo programos turinys, laukiami mobilumo rezultatai ir poveikis.
 • Vykstant mokytis – Alytaus kolegijos ir priimančios institucijos/įmonės patvirtinta mokymosi mobilumo sutartis, kurioje nurodoma mobilumo tikslai, pridėtinė vertė, mobilumo laikotarpio darbo planas, laukiami mobilumo rezultatai ir poveikis.

Jeigu darbuotojas dėl kokios nors priežasties negali dalyvauti Erasmus+ personalo mobilume, jis turi Tarptautinių ryšių skyriui pateikti pasiaiškinamąjį atsisakymo dalyvauti mobilume raštą.

Personalo mobilumui gali būti skiriama Erasmus+ dotacija, iš dalies padengianti kelionės ir gyvenimo išlaidas, patirtas Erasmus+ vizito užsienyje metu.

Erasmus+ dotacija apskaičiuojama taip:

 • Kelionės išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas.
Atstumas Suma
100 – 499 km 180 EUR
500 – 1999 km 275 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR
Virš 8000 km 1100 EUR

Atstumų skaičiuoklė: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 • Gyvenimo išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas.
Priimančiosios šalys Vienos dienos norma
Nuo 1 iki 14 dienų Nuo 15 iki 60 dienų
Airija, Danijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Švedijos Karalystė 136 EUR 95 EUR
Austrijos Respublika,Belgijos karalystė,Bulgarijos Respublika,Čekijos Respublika,Graikijos Respublika,Islandijos Respublika,Italijos Respublika,Kipro Respublika,Lenkijos Respublika,Lichtenšteino Kunigaikštystė,Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Norvegijos Karalystė,Prancūzijos Respublika,Rumunijos Respublika,Suomijos Respublika,Turkijos Respublika,Vengrijos Respublika 119 EUR 83 EUR
Ispanijos Karalystė,Latvijos Respublika, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Maltos Respublika,Portugalijos Respublika,Slovakijos Respublika,Vokietijos Federacinė Respublika 102 EUR 71 EUR
Estijos Respublika, Kroatijos Respublika,Slovėnijos Respublika 85 EUR 60 EUR

Pastaba: Suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu: iki 14-os veiklos dienos, suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje + nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

Papildoma Erasmus+ parama gali būti suteikiama darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių.

Darbuotojas gali dalyvauti mobilumo programoje ir su „nuline dotacija“.

Erasmus+ vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus:

 1. Darbuotojas pateikia Tarptautinių ryšių skyriui priimančiosios institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią vizito trukmę ir kad sutarta programa buvo įvykdyta
 2. Darbuotojas užpildo anketą internetu (Mobility Tools), pateikdamas joje savo atsiliepimus (nurodydamas faktinę informaciją), įvertindamas veiklos laikotarpį užsienyje, pasirengimą jai bei jos įgyvendinimą
 3. Darbuotojas pristato ir aptaria vizito rezultatus savo padalinio susirinkime ne vėliau, kaip per 1 mėnesį.

Iš vizito programos ir/arba finansinės sutarties sąlygų neįgyvendinusio, ir/arba ataskaitos dokumentų nepateikusio darbuotojo gali būti pareikalauta grąžinti dalį arba visą Erasmus+ dotaciją.

Papildomą informaciją apie ERASMUS+ personalo mobilumą dėstymui ir mokymams teikia Tarptautinių ryšių skyrius.

Išsamiau apie Erasmus+ programą galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje http://www.smpf.lt/lt/programos/erasmus ir http://www.erasmus-plius.lt/