Apie fakultetą

DEKANAS
SIGITAS NARUŠEVIČIUS
201 kabinetas
tel. (8-315) 79826
el. p. sigitas.narusevicius@akolegija.lt

SEKRETORĖ
VILMA SLAVICKIENĖ
201 kabinetas
Tel. (8-315) 79 342
el. paštas vilma.slavickiene@akolegija.lt

APIE FAKULTETĄ
Vadybos ir inžinerijos fakultetas reorganizuotas 2015 metais. Studijuojantiems sudarytos sąlygos pagal pasirinktą studijų programą įgyti profesijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, skiriant didelį dėmesį dėstytojų personalo kompetencijos tobulinimui, studijų kokybės lygio užtikrinimui bei studentų praktiniam mokymui, jų savarankiškų studijų organizavimui, tarptautinių studijų organizavimui.

Alytaus kolegijos Tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. protokolu Nr. V3-74 patvirtinta nauja AK organizacinė struktūra, pagal kurią VIF įsteigta Biomedicinos mokslų katedra (toliau – BMK). Šios katedros atsiradimą lėmė 2016 m. rugsėjo 1 d. akredituota nauja Biomedicinos mokslų srities studijų programa Bendrosios praktikos slauga (toliau – BPS).

Fakulteto dėstytojų kolektyvas, pasitelkęs studentų atstovybės narius bei įmonių atstovus, atsižvelgdamas į šalies ir Pietų Lietuvos regiono vystymosi perspektyvas kuria naujas, koreguoja realizuojamas studijų bei studijuojamų dalykų programas, vadovauja studentų atliekamiems realų pritaikomumą turintiems baigiamiesiems darbams. Studijų programose studijų dalykai ir jų turinys parenkami ir suderinami taip, kad teorinės ir praktinės žinios, supratimas ir suformuoti gebėjimai garantuotų studijų programos tikslus ir rezultatus. Gerinama studijų eiga, taikomi inovatyvūs mokymo metodai. Studijų programų realizavimo procese orientuojamasi į studentą, siekiant užtikrinti jo asmenybės ugdymo bei profesinių kompetencijų įgijimo kokybę.

Studentai skatinami savanoriškai dalyvauti įvairiose akcijose, rengti projektus, organizuoti nacionalinius ir tarptautinius renginius.

Fakultete vykdomos tarptautinės studijos. Kolegijoje Verslo vadybos studijų programoje nuolatinėse studijose studijuoja 39 jaunuoliai iš Indijos, Nigerijos, Kongo, Pakistano bei Kinijos.

Parengti kvalifikuoti specialistai gebės sėkmingai integruotis į įmones, jose vykdomą veiklą, savarankiškai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis bei tenkinti Lietuvos bei tarptautinės rinkos poreikius.

Fakultete realizuojamos šios studijų programos:

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS
► verslo vadyba

VERSLO STUDIJŲ KRYPTIS
► transporto ir logistikos verslas
► tarptautinis verslas

FINANSŲ STUDIJŲ KRYPTIS
► finansai

APSKAITOS STUDIJŲ KRYPTIS
► buhalterinė apskaita

MAISTO TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ KRYPTIS
► maisto produktų technologija

SAUSUMOS TRANSPORTO INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIS
► automobilių techninis eksploatavimas

STATYBŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIS
► statinių inžinerinės sistemos

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPTIS
► bendrosios praktikos slauga

INFORMACIJA APIE STUDENTŲ SKAIČIŲ
Šiuo metu fakultete studijuoja 462 studentai, iš jų 170 nuolatinėse, 292 ištęstinėse studijose.

FAKULTETO STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Rengti Lietuvos ūkiui – smulkaus ir vidutinio verslo sektoriui – kvalifikuotus profesijos specialistus.
 • Tenkinti įmonių poreikius, atliekant rinkos tyrimus ir baigiamuosius darbus pagal įmonių užsakymus.

Pagrindinės veiklos kryptys

 • Paklausių darbo rinkoje studijų programų bei specializacijų realizavimas.
 • Vidinės studijų kokybės užtikrinimas.
 • Personalo kompetencijų plėtra.
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdant studijas, rengiant konferencijas, seminarus, metodinę medžiagą ir tobulinant studijų programas.
 • Studentų praktinių įgūdžių tobulinimas organizuojant gamybines, profesines veiklos praktikas įmonėse.
 • Studentų savarankiškų studijų realizavimas.
 • Mokslinio tiriamojo, taikomojo darbo elementų taikymas studijų procese.
 • Tarptautinis bendradarbiavimas dvišalių sutarčių pagrindu.
 • Tarptautinių studijų organizavimas.

KATEDROS
Vadybos ir finansų
Inžinerijos

STUDIJOS DRUSKININKUOSE
Druskininkų grupė