Studijų kokybės užtikrinimo skyrius

AK kokybės gerinimas yra vienas svarbiausių AK veiklos prioritetų. Atsižvelgiant į šį prioritetą 2008 metais įkurtas AK Studijų kokybės užtikrinimo skyrius, kurio pagrindinės veiklos kryptys yra: konsultavimas rengiant studijų programų savianalizę; informacijos susijusios su studijų kokybe analizavimas, apibendrinimas ir kaupimas; konsultavimas studijų kokybės užtikrinimo klausimais; teigiamos patirties sklaida nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu; studijų kokybės tyrimai. Centras koordinuoja projektinę veiklą. Įgyvendinant studijų kokybės gerinimą dalyvauja ir prisiima atsakomybę visi AK struktūriniai padaliniai, kurių veikla įtakoja studijų kokybę.


Studijų kokybės užtikrinimo skyrius vykdo projektą „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas, Alytaus kolegijoje” projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-018, kurio trukmė 2011-07-12-2013-07-12. Projekto vadovė – Jovita Balčiūnienė.
Projekto tikslas - užtikrinti Alytaus kolegijos mokslo ir studijų veiklos kokybę, atsižvelgiant į europinę dimensiją. Plačiau apie projektą…


Studijų kokybės vertinimo centras, remdamasis MOSTA 2012 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. Sp-RI-01/12 dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo ir tarptautinių ekspertų vertinimo išvadomis, atsižvelgdamas į Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos rekomendaciją, vadovaudamasis Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo 21 punktu, priėmė sprendimą Alytaus kolegijos veiklą vertinti teigiamai. Sprendimas dėl aukštosios mokyklos veiklos įvertinimo
Alytaus kolegijos veiklos vertinimo išvados
AK veiklos gerinimo planas
Alytaus kolegijos kokybės politika
Vadybos sistemos standarto ISO9001:2008 atitikties sertifikatas